Oddział Dzienny

Skierowanie na nasz oddział uzyskuje się poprzez wizytę w naszej Poradni Zdrowia Psychicznego lub w innej Poradni Zdrowia Psychicznego. Pacjentów pragnących się dostać na oddział dzienny prosimy o zgłoszenie tego faktu przy rejestracji w Poradni.

Pobyt na oddziale dziennym trwa do 60 dni i w tym czasie pacjent ma zapewnione kompleksowe leczenie farmakoterapię i psychoterapię oraz terapię zajęciową.

W ramach oddziału dziennego realizowane są programy:

Psychoedukacyjny - pozwala pacjentom lepiej rozumieć proces terapeutyczny, któremu się poddają, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa i przyczynia się do utrwalenia postępów terapeutycznych. Psychoedukacja wspomaga asymilację doświadczeń terapeutycznych do sytuacji życia codziennego pacjentów.

Program rehabilitacyjny: jest realizowany dla pacjentów z dominacją psychotycznych objawów ubytkowych, z defektem popsychotycznym, przewlekłymi zaburzeniami depresyjnymi, umiarkowanie nasilonymi objawami organicznymi, którzy w przebiegu choroby ujawnili zaburzenia funkcjonowania w środowisku i rokują nadzieję na powrót do funkcjonowania w środowisku.

Grupa terapeutyczna jest grupą otwartą, w takcie terapii mogą dochodzić nowi pacjenci przyjmowani w miejsce szybciej wracających do zdrowia i wypisanych z oddziału. (Oddział nie planuje przyjmowania pacjentów w znacznym stopniu otępiałych.) Liczba pacjentów na oddziale: 6 – 10 pacjentów. Celem procesu grupowego jest zmiana przeżywania i wypracowanie nowej formy funkcjonowania pacjentów, przy poprawie objawowej. Pacjenci mają uzyskać złagodzenie lub ustąpienie objawów poprzez wypracowanie nowych sposobów zachowań.

Pacjenci oddziału dziennego ogólnopsychiatrycznego są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad sanitarnych:
 1. Każdy pacjent przed wejściem na odział jest zobowiązany do sprawdzenia swojego stanu zdrowia zgodnie z otrzymana ankietą, tylko w przypadku wszystkich negatywnych odpowiedzi może nacisnąć przycisk dzwonka..
 2. Na teren oddziału dziennego, wchodzi tylko pacjent, opiekun zostaje na zewnątrz.
 3. Pacjent na oddział wchodzi w maseczce ochronnej oraz dokonuje niezwłocznej dezynfekcję rąk przy wejściu, następnie poddaje się pomiarowi temperatury w sposób bezkontaktowy. W salach terapii w trakcie zajęć , przebywanie w maseczce/przyłbicy nie jest bezwarunkowe.
 4. Personel – stosuje odpowiednie środki ochrony indywidualnej podczas pomiaru temperatury i zbierania wywiadu, oraz przeprowadzania badań fizykalnych.
 5. Pacjenci mają swoje stałe miejsca na sali terapii w danym dniu i nie mogą ich zmieniać bez dezynfekcji. Pacjenci zachowują dystans minimum 1,5m, również w czasie przerw w zajęciach i podczas pobytu w ogrodzie
 6. Pomieszczenia muszą być również cyklicznie wietrzone – nawet w trakcie trwania zajęć zaleca się uchylenie okna, w przerwach między zajęciami zaleca się wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia.
 7. Zajęcia prowadzone są w sposób uwzględniający ograniczenie bezpośredniego kontaktu fizycznego pacjentów ze sobą. Pacjenci oddziału poza salą terapii nie mogą pozostawać na dłużej w korytarzu który służy jako poczekalnia dla poradni. W dniach pracy poradni pacjenci zakładają maseczki na korytarzu.
 8. Posiłek będzie wydawany w formie suchego prowiantu. Podczas spożywania posiłku w sali może przebywać maksymalnie 5 osób. Garnuszki i inne naczynia są wyjmowane ze zmywarki tylko w rękawiczkach jednorazowych. Zmywarka jest nastawiana wyłącznie na program z najwyższą temperaturą.
 9. Wszyscy korzystają z toalet z zachowaniem wymogów sanitarnych (mycie rąk, i ich dezynfekcja środkami odkażającymi po wyjściu z toalety, w toaletach jest umieszczona instrukcja mycia rąk).
 10. Leki mogą zostać wydane pacjentowi 1 x na cały tydzień.
 11. Pacjenci z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz spełniający kryterium przypadku podejrzanego lub prawdopodobnego nie mogą być przyjmowani na oddział dzienny.
 12. Każdy pacjent zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19, kontaktu z osoba zakażoną, lub pozostającą w kwarantannie, lub występują objawy innej choroby zakaźnej (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie personel palcówki oraz korzysta z teleporady lekarza i stosuje się do jego zaleceń.